Статут Об’єднання Богдана Хмельницького

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання Богдана Хмельницького» (далі за текстом Статуту – Громадська організація) є неприбутковою громадською організацією із всеукраїнським статусом, яка створена та діє на основі добросовісності та рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.2.  Громадська організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3.  Громадська організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, символік, кутовий і простий штампи, а також інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.4.  Діяльність організації поширюється на території всієї України, шляхом створення місцевих відокремлених підрозділів на території України.

1.5. Повне найменування Громадської організації:

 • українською мовою: «Всеукраїнська громадська організація «ОБ’ЄДНАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»;
 • російською мовою: «Всеукраинская общественная организация «ОБЪЕДИНЕНИЕ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО»;
 • англійською мовою – «National Ukrainian Public Organization «Bogdan Khmel’nitskiy Union».

1.6.  Місцезнаходження Громадської організації: 02140, Україна, пр-т М.Бажана, 10 (літера А) .

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.  Основною метою діяльності Громадської організації є сприяння становленню і подальшому розвитку у суспільстві засад демократії та гуманізму. Захист конституційних прав та свобод членів Громадської організації.

2.2. Основними завданнями Громадської організації є:

 • сприяння становленню у суспільстві верховенства права, забезпеченню рівності прав і свобод громадян України всіх національностей;
 • сприяння подальшим перетворенням в економіці України, які мають за мету зростання виробництва, поліпшення якості продукції та покращення добробуту населення;
 • сприяння процесу гармонізації соціальних відносин у суспільстві, освітньо-науковому та духовно-культурному розвитку громадян, формування дружніх стосунків між народами України та інших держав;
 • сприяння поширенню у суспільстві морально-етичних і колективістських засад православ’я;
 • захист прав і свобод членів громадської організації.

2.3. Для здійснення статутних завдань Громадська організація в установленому порядку може:

 • захищати законні права та інтереси членів Громадської організації;
 • видавати наукову, довідкову та інформаційну літературу, бюлетені, листівки;
 • проводити акції протесту пікетування громадські слухання, а також організовувати інші форми висловлення суспільної думки з приводу додержання органами державної влади прав і свобод людини і громадянина;
 • інформувати членів Громадської організації з питань проведення публічних заходів, направлених на розвиток та зміцнення у суспільстві засад демократії, гуманізму та верховенства права;
 • проводити наукові дослідження, науково-практичні конференції, семінари, з приводу сприяння захисту конституційних прав і свобод громадян;
 • брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, та інших заходах для здійснення своєї мети;
 • організовувати та проводити семінари, конкурси, преміювання та інші форми заохочення авторів кращих розроблень та активістів Громадської організації;
 • сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі поширення правової культури і підняття громадської свідомості, співробітництву з міжнародними організаціями, спеціалістами і громадськими діячами, у тому числі з країн СНД;
 • вести спільну діяльність з українськими та іноземними громадськими і державними організаціями, які займаються правовою та суспільно-політичною діяльністю;
 • створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;
 • засновувати благодійні фонди;
 • засновувати та вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати та вступати до спілок об’єднань громадян;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління з питань статусної діяльності.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Громадська організація має індивідуальне, колективне та почесне членство.

3.2.  Індивідуальними членами Громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що досягли 18 років.

3.3.  Колективними членами Громадської організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які розділяють мету та завдання Громадської організації та беруть участь у діяльності Громадської організації. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

3.4.  Прийняття членів до Громадської організації здійснюється за рішенням Правління Громадської організації чи  керівними органами місцевого відділення Громадської організації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплату вступного внеску.

3.5. Документом, який засвідчує  членство в Громадській організації, є членський квиток, зразок якого затверджується правлінням.

3.6. Виключення з членів Громадської організації здійснюється рішенням Правління Громадської організації, на підставі письмової згоди або в разі невиконання членом вимог п.4.2 Статуту. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні від явки – в його відсутності. При виході зі складу Громадської організації або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.

3.7. Правління Громадської організації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Громадської організації особам, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Громадської організації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні представники, вчені, юристи, громадські діячі. Почесним членам Громадської організації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях громадської організації з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИЧЛЕНІВ

 4.1. Члени Громадської організації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних, контрольних органів Громадської організації;
 • приймати участь у Конференції і у вирішенні питань у відповідності з порядком денним;
 • вносити на розгляд керівних органів громадської організації пропозиції з питань, які входять у сферу діяльності Громадської організації;
 • отримувати вичерпну інформацію про діяльність Громадської організації;
 • без обмежень користуватися послугами, що надає Громадська організація, а також користуватися підтримкою і використовувати всі види діяльності громадської організації у своїй власній роботі;
 • бути членом інших громадських організацій;
 • оскаржувати своє виведення з членів Громадської організації.

4.2. Члени Громадської організації зобов’язані:

 • сплачувати вступні та членські внески, якщо вони передбачені;
 • дотримуватися положень Статуту та виконувати рішення, які приймаються її керівними органами;
 • виконувати прийняті на себе обов’язки по відношенню до Громадської організації;
 • сприяти Громадської організації при реалізації нею своєї Статутної діяльності;
 • в разі необхідності особисто приймати участь в підготовці заходів, що здійснює Громадська організація.

 

 1. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Відокремлені підрозділи Громадської організації:

5.1.1. Відокремлений підрозділ у відповідно адміністративно-територіальній одиниці створюється рішенням установчих зорів, в яких беруть участь не менше ніж три особи, які відповідно до цього Статуту можуть бути членами громадської організації. Зазначене рішення установчих зборів щодо створення осередку має бути затверджене Правлінням Громадської організації. Відокремлені підрозділи Громадської організації створюються без прав юридичної особи та легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про утворення.

5.1.2. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу Громадської організації є Конференція осередку, яка проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

5.1.3. Конференція відокремленого підрозділу вповноважена вирішувати всі питання діяльності осередку, якщо на ньому присутні не менше половини обраних від осередку делегатів.

5.1.4. Рішення Конференції відокремленого підрозділу приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на Конференції відокремленого підрозділу делегатів.

5.1.5.  Норми представництва та порядок обрання делегатів на Конференцію відокремленого підрозділу встановлює Голова осередку з затвердженням рішення  Правлінням Громадської організації або рішенням Правління Громадської організації.

5.1.6. Конференція відокремленого підрозділу:

— обирає Голову відокремленого підрозділу терміном на 2 роки;

—  заслуховує звіт Голови відокремленого підрозділу;

—  обирає делегатів на Конференцію Громадської організації.

5.1.7. В період між Конференціями відокремленого підрозділу керівництво відокремленого підрозділу здійснює його Голова.

5.1.8. До повноважень голови відокремленого підрозділу відноситься:

— керівництво діяльністю відокремленого підрозділу в період між Конференціями відокремленого підрозділу;

— скликання чергових та позачергових Конференцій відокремленого підрозділу;

— визначення пріоритетів у діяльності Громадської організації;

— визначення норм представництва делегатів на Конференції відокремленого підрозділу, місце і дату проведення.

5.1.9. Голова відокремленого підрозділу на Конференції відокремленого підрозділу, представляє відокремлений підрозділ Громадської організації у органах державної влади, органах місцевого самоврядування і громадських організаціях, засобах масової інформації.

5.1.10. У своїй діяльності Голова відокремленого підрозділу є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Конференцією відокремленого підрозділу та Правлінням Громадської організації.

5.1.11. Відокремлений підрозділ Громадської організації може бути ліквідований рішенням Правління Громадської організації.

5.2. Статутними органами Громадської організації є:

—  Конференція;

—  Правління;

—  Голова Правління;

—  Ревізійна комісія.

5.3. Вищим статутним органом Громадської організації є конференція її членів ( надалі – Конференція).

5.4. У Конференції беруть участь делегати обрані відповідно до порядку,  який визначає Правління Громадської організації, Голова Правління є делегатом Конференції з правом ухильного голосу за посадою, поза квотою делегатами Конференції є весь ск4лад Правління Громадської організації та склад Ревізійної комісії.

5.5.  Конференція скликається Правлінням Громадської організації не рідше ніж один раз на п’ять років. В разі необхідності за рішенням Правління та Ревізійної комісії з їх власної ініціативи може бути скликана позачергова Конференція. Позачергова Конференція також  скликається Правлінням на вимогу 1/3 членів громадської організації.

5.6. Порядок денний Конференції формується та затверджується Правлінням громадської організації та повідомляється Головою Правління разом із часом та місцем проведення Конференції письмово всім членам громадської організації не пізніше як за 10 ( десять) днів до дати проведення Конференції.

5.7. Будь-який член Громадської організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Конференції.

5.8. Виключною компетенцією Конференції є:

— затвердження Статуту Громадської організації;

— внесення змін та доповнень до Статуту Громадської організації;

— визначення та затвердження основних напрямків діяльності Громадської організації;

— прийняття регламенту Конференції Громадської організації, затвердження Положення про обрання відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;

— обрання Голови Громадської організації, який одночасно є Головою Правління та Головою ревізійної комісії;

— затвердження бюджету Громадської організації;

— затвердження розміру вступних та членських внесків;

— реалізація права власності на майно та кошти Громадської організації;

— затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;

— прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію .

Конференція може також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Громадської організації , якщо про це приймуть відповідне рішення .

5.9. Конференція правомочна приймати рішення за умови присутності не менш як 51% обраних Делегатів. Кожне рішення приймається шляхом відкритого голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Громадської організації. Рішення Конференції , прийняті за одержанням викладеного порядку, є обов’язковим для усіх членів та органів управління  Громадської організації. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту, відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Громадської організації, та про ліквідацію Громадської організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 обраних делегатів.

5.10. Ведення протоколів Конференції   та їхнє зберігання організовується виконавчим директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена  Громадської організації.

5.11. Виконавчим органом Громадської організації, що діє в період між Конференціями ,- є Правління Громадської організації.

5.12.  Правління Громадської організації організовує виконання рішень Конференції та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Громадської організації.

5.13. Кількісний та персональний склад Правління Громадської організації визначається Конференцією. Правління обирається строком на п’ять років.

5.14. Правління Громадської організації:

— затверджує кошторис та принципи використання коштів Громадської організації;

— затверджує штатний розклад Громадської організації;

— затверджує емблему, іншу символіку та атрибутику Громадської організації;

— здійснює прийом до членів Громадської організації та виключення із членів Громадської організації;

— заслуховує та затверджує річні звіти Голови Правління, затверджує перспективні плани;

— організовує проведення Конференції, готує та затверджує порядок денний Конференції, визначає час і місце проведення;

—  звітує перед Конференцією Громадської організації;

— розглядає питання поточної діяльності Громадської організації та виносить по них рішення;

— приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій за участю Громадської організації, затверджує їх Статути;

— вирішує інші питання діяльності Громадської організації , окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції та Ревізійної комісії.

5.15. Чергові засідання Правління скликаються  Головою Правління не рідше одного разу в шість місяців, а позачергові – у будь-який час Головою правління або будь-яким членом Правління.

5.16. Порядок денний засідання правління формується Головою правління на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління.

5.17. Голова Правління письмово повідомляє членів правління про час і місце проведення, а також порядок денний засідання правління не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Правління.

5.18. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів правління. Рішення правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

5.19. Ведення протоколів засідань правління та їхнє зберігання організовується Виконавчим Директором.

5.20. Голова Правління очолює Правління і обирається Конференцією простою більшістю голосів з числа членів Правління терміном на десять років з правом переобирання.

5.21.  Голова Правління Громадської організації:

—  представляє Громадську організацію у відносинах з усіма державними та недержавними установами, підприємствами, організаціями, громадянами.

— затверджує програми та проекти Громадської організації;

— організовує  роботу правління, розподіляє обов’язки між його членами;

— скликає засідання Правління, формує порядок денний засідань правління та головує на засіданнях Правління;

— приймає та звільняє з посади Виконавчого Директора  Громадської організації;

— виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства;

— здійснює від імені правління поточне керівництво діяльністю Громадської організації між засіданнями правління, забезпечує практичне виконання рішень Конференції Громадської організації та Правління;

— представляє Громадську організацію у відносинах з органами державної влади та управління;

— укладає від імені Громадської організації будь-які договори, угоди, контракти;

— укладає та розриває  трудові договори з працівниками Громадської організації;

— затверджує зразки печаток та штампів Громадської організації;

— підписує інші документи від імені Громадської організації, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи;

— відкриває рахунки в установах банків;

— готує щорічний фінансовий звіт та подає його на розгляд Правління.

5.22. Контроль за статутною діяльністю Громадської організації здійснює ревізійна комісія, що складається з трьох осіб.

5.23. Ревізійна комісія обирається Конференцією у разі необхідності її створення, строком на один рік.

5.24. Ревізійна комісія має право залучати незалежних експертів до роботи Громадської організації.

5.25. До функції Ревізійної Комісії відноситься  перевірка щорічного звіту та балансу Громадської організації, а також інші питання. Що пов’язані з контролем за діяльністю Громадської організації.

5.26. Виконавчий директор

Виконавчий директор  приймається та звільняється з посади Головою Правління Громадської організації, яким регулюються також умови праці та його оплати. Виконавчий директор підзвітний тільки Голові правління. Виконавчий директор Громадської організації керує повсякденною фінансово-господарською діяльністю за розпорядженням Голови Правління Громадської організації.

5.27. Виконавчий директор має права призначати своїх заступників, для здійснення функцій, покладених на нього Статутом. Кількість заступників Виконавчого директора та їх кандидатура погоджується і затверджується Головою Правління Громадської організації.

5.28. Ревізійна комісія:

— здійснює контроль за статутною діяльністю Громадської організації;

—  в разі необхідності, вимагає від посадових осіб Громадської організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

— направляє результати перевірки Правлінню Громадської організації.

5.29. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна Конференції.

5.30. Для перевірок ревізійна комісія може залучати незалежних аудиторів (аудиторські компанії).

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Громадська організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Громадська організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів .

6.3. Громадська організація також  має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської  створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичних осіб.

6.4. Право власності на майно Громадської організації здійснює конференція. Господарське управління майном Громадської організації  здійснює Правління.

6.5. Вступні та членські внески і їх розмір встановлюється Правлінням Громадської організації. 

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Громадської організації вносяться рішенням Конференції Громадської організації, яке приймається, якщо за нього проголосують 3/4  делегатів, присутніх на Конференції Громадської організації.

7.2. Зміни та доповнення цього Статуту Громадська організація реєструє в 5-денний термін.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Громадської організації  може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Ліквідація Громадської організації  здійснюється на підставі рішення Конференції, якщо  за таке рішення проголосує ¾ членів, присутніх на к онференції Громадської організації , або за рішенням суду.

8.3. Реорганізація Громадської організації здійснюється за рішенням Конференції Громадської організації . Реєстрація новоствореної структури здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

8.4. При реорганізації Громадської організації  вся сукупність цивільних прав і обов’язків переходить до правонаступника.

8.5. У разі ліквідації Громадської організації  її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.